Partners

WEL heeft stevige wortels op het gebied van welzijn, gezondheid en betrokkenheid in Flevoland. Niet alleen uit de sector zorg en welzijn, maar bijvoorbeeld ook inwoners, het bedrijfsleven, woningcorporaties, instellingen, het onderwijs en welke organisatie dan ook. Iedereen is welkom bij WEL.

Wel, wie zitten hier achter?

De partners die samen WEL op de kaart zetten zijn; Provincie Flevoland, GGD Flevoland, Staatsbosbeheer, Flever, IVN, Proscoop, Kunstlink Flevoland, Sportservice Flevoland, Flevolandse Patiëntenfederatie. Zij doen dit natuurlijk niet alleen. Hoe meer betrokkenen meedenken en -doen hoe beter.

Centrum voor Levensvragen

Het Centrum voor Levensvragen Flevoland is een initiatief van de Netwerken voor Palliatieve Zorg in Almere en Noord en Oost Flevoland. Het Centrum voor Levensvragen (CVL) is opgericht om een grotere groep mensen in contact te brengen met een geestelijk verzorger/ begeleider die bij hen past. Tot voor kort was begeleiding bij levensvragen volgens de wet alleen kosteloos beschikbaar voor wie in een zorginstelling woont, of in het ziekenhuis of in een penitentiaire inrichting verblijft. Sinds 2019 is er een subsidieregeling voor wie thuis (of in een bijna-thuis-huis) woont, en aan één van deze drie criteria voldoet: je bent 50 jaar of ouder, of je bent ernstig ziek, of je naaste is ernstig ziek. Het CVL wil graag een bijdrage leveren aan de Positieve Gezondheid van de Flevolanders en is daarom partner van WEL in Flevoland.

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer voelt zich als terreineigenaar en -beheerder van een groot deel van het groen in Flevoland sterk betrokken bij Positieve Gezondheid. We willen zoveel mogelijk mensen het positieve effect van de natuur laten ervaren. Steeds meer onderzoek wijst uit: natuur heeft een gunstig effect op de gezondheid en het welzijn van mensen. Bij Staatsbosbeheer zien we het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen actief te helpen gezond te blijven door hen in contact te brengen met de natuur. Dat doen we op verschillende manieren. Op onze website staan onze 10 natuurgebieden in Flevoland en alle routes en activiteiten overzichtelijk bij elkaar. Graag tot ziens bij ons in Flevoland!

Provincie Flevoland

Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeenten werken in Flevoland samen aan een krachtige samenleving. De provincie is betrokken omdat zij er voor alle Flevolanders wil zijn. De uitdagingen in het gebied zijn ingewikkeld. Als organisaties en Flevolanders een initiatief nemen bij deze uitdagingen, dan zal de provincie deze, waar mogelijk, ondersteunen. Zo wil zij een bijdrage leveren aan een trendbreuk op het gebied van gezondheid en sociale veerkracht. De provincie volgt maatschappelijke ontwikkelingen en signaleert nieuwe inzichten. Zij stimuleert samen met de andere partners van WEL het concept positieve gezondheid, zodat Flevolanders wel in staat zijn om zelf met lichamelijke, emotionele en sociale ervaringen om te gaan. WEL in Flevoland!

GGD Flevoland

GGD Flevoland is dé organisatie die met en voor de zes Flevolandse gemeenten werkt aan de gezondheid van alle Flevolanders van 0 tot 100. De publieke gezondheid is ons domein. Daarbinnen werken we samen met tal van partners op het terrein van wonen, welzijn en zorg. We kennen vele samenwerkingsverbanden in de lokale en regionale publieke sector. Onze diverse activiteiten en taken lopen uiteen van infectieziektenbestrijding tot gezondheidsbevordering en van maatschappelijke zorg tot jeugdgezondheidszorg en ambulancezorg. Onze dienstverlening voeren we uit op basis van wettelijke taken, markttaken en specifieke plustaken. GGD Flevoland sluit zich van harte aan bij het thema van positieve gezondheid: benadrukken wat wél goed gaat en de eigen kracht van mensen voorop stellen.

Flever

Flever verkent, verbindt, verrijkt en vernieuwt zorg en welzijn in Flevoland. Wij zijn de provinciale uitvoeringsorganisatie voor een krachtige samenleving en de arbeidsmarktorganisatie voor de sector zorg en welzijn. Ons doel is om in Flevoland een bijdrage te leveren aan de sectortransformatie om zo een betaalbare, goede en toegankelijke Flevolandse sector zorg en welzijn dichterbij te brengen. We zijn voor WEL in Flevoland programmamanager, partner en ontwikkelaar van beleid en praktijk. In de programma’s, projecten en netwerken waarin wij participeren zoeken we voortdurend aansluiting met de ambities van WEL in Flevoland om zo bij te dragen aan een gezonde en veerkrachtige provincie.

IVN Natuur educatie

IVN (Instituut voor Natuureducatie) verbindt mens en natuur. Met IVN beleeft jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. Dat doen we met natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Zelf leren en doen staan altijd centraal. Wij zijn er van overtuigd dat betrokkenheid bij de natuur duurzaam handelen stimuleert, mensen gelukkig maakt én goed is voor de gezondheid. Daarom zet IVN Flevoland zet zich in om alle mensen in Flevoland, van jong tot oud, van arm tot rijk en van ziek tot fit, toegang tot natuurbeleving te bieden. Daarom zetten we ons met overtuiging in voor WEL in Flevoland.

ProScoop

Proscoop is de regionale adviesorganisatie in Noordoost-Nederland die eerstelijns organisaties in zorg en welzijn ondersteunt met strategisch advies.

Proscoop heeft als doelstelling te werken aan waardegedreven zorg. Dit houdt in dat we streven naar een betere aansluiting tussen de behoefte van de mens en de organisatie van de gezondheidszorg. Dat doen we door samenwerking tussen partijen te organiseren met de burgers als uitgangspunt.

Proscoop richt haar dienstverlening in aan de hand van verschillende elementen die onderdeel uitmaken van populatiegerichte zorg, namelijk goed bestuur (governance), informatiemanagement, burger centraal, digitale zorg en duurzame financiering.

Kunstlink Flevoland

Kunst is gezond! Of je nou zingt, danst, schildert, boetseert, toneel speelt of gedichten schrijft; kunstbeoefening heeft een positieve invloed op je gezondheid. Daarom zet Kunstlink Flevoland zich in om kunstmakers te verbinden aan het sociaal domein en visa versa. Dat doen we door advies te geven, ondersteuning te bieden bij projectontwikkeling, het organiseren van bijeenkomsten en subsidiemogelijkheden voor kunst en zorg onder de aandacht te brengen in ons netwerk van kunst- en zorgprofessionals. Ons streven is dat iedereen – individueel of als vereniging, gemeente of organisatie – verder komt. Want samen zijn we meer en zo versterken we met elkaar de Flevolandse samenleving.

Sportservice Flevoland

Sportservice Flevoland richt zich als provinciale organisatie op de ontwikkeling en uitvoering van het sportbeleid in de provincie Flevoland. Dit sportbeleid, dat wordt opgesteld door de provincie, vormt een belangrijke leidraad voor ons werk. Als Sportservice Flevoland willen we zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen en houden. Dit doen wij door zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau instanties en verenigingen te adviseren en te ondersteunen bij hun beleid en/of uitvoering. Wij stimuleren een gezond sport- en beweegklimaat in de provincie Flevoland en dragen graag bij aan de ontwikkeling van Positieve Gezondheid in Flevoland als partner van WEL.

Flevolandse Patiëntenfederatie

De Flevolandse Patiëntenfederatie (FPF) heeft ondermeer als doel het bevorderen vanuit het positief gezondheidsmodel van meer samenhang en samenwerking tussen het zorg en sociale domein. In dialoog met de financiers en de aanbieders van wonen, welzijn en zorg denkt de FPF mee over innovatieve (preventie) projecten en de juiste zorg op de juiste plek. WEL in Flevoland is voor de FPF dan ook een meer dan gewaardeerde logische partner.

Menu