Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland juni

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland juni

Voorwoord

De corona-situatie heeft ook gevolgen voor de voortgang van de agenda van de Zorgtafel Flevoland. Sommige thema’s worden daardoor versneld; denk aan eHealth-toepassingen of de coördinatie van de zorg. De huidige situatie leidt er helaas ook toe dat andere thema’s wat later dan verwacht worden uitgewerkt.

Ik wens alle zorgprofessionals, zorginstellingen en andere betrokken partijen heel veel succes met hun geweldige inzet om corona-patiënten te helpen en de corona-pandemie te helpen overwinnen.”

logo Zorgtafel Flevoland

In deze nieuwsupdate treft u een aantal mooie voorbeelden van de partijen die met elkaar samenwerken in de Zorgtafel. Daarmee bouwen we met elkaar verder aan de toekomstbestendige zorg voor de inwoners van Flevoland.

Door de maatregelen van het kabinet is de bijeenkomst van de deelnemers aan de Zorgtafel verplaatst van 5 juni naar 26 juni.

Frans van den Broek d’Obrenan
voorzitter Zorgtafel Flevoland

Visie Gezondheidszorg Noordelijk Flevoland

Patiëntenorganisaties, de adviesraden sociaal domein en de gemeenten Urk en Noordoostpolder stelden gezamenlijk de visie Gezondheidszorg Noordelijk Flevoland op.

Wethouder Marian Uitdewilligen: “De inbreng van de patiëntenorganisaties en adviesraden geeft ons een duidelijk kader om de belangen van onze inwoners te behartigen in de gesprekken met zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Afgelopen 1,5 jaar is er veel gebeurd in de gezondheidszorg in Flevoland. Zorgaanbieders werken hard aan een verbetering van de gezondheidszorg. Ook in deze crisistijd ontwikkelt de zorg zich snel. Deze visie, geschreven vanuit de behoefte van de inwoners, geeft ons als gemeente NOP en gemeente Urk de juiste focus om gezamenlijk te gaan voor de beste zorg voor de inwoners in Noordelijk Flevoland.”

Regiobeelden ter ondersteuning van de zorg in Flevoland

Zilveren Kruis heeft het regiobeeld voor Flevoland en Noordwest Veluwe en voor de andere regio’s gepubliceerd op haar website. Het regiobeeld geeft inzicht over ontwikkelingen (zoals een groeiende zorgvraag van ouderen) en kansen (bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering en eHealth).

Zilveren Kruis bespreekt de regiobeelden met alle betrokken partijen in Flevoland. Zo zijn de regiobeelden een belangrijk startpunt om samen vorm te geven aan de zorg van de toekomst. Wil je meer weten? Neem dan contact op met marco.ruiter@zilverenkruis.nl.

WEL in Flevoland

WEL in Flevoland is een meerjarig programma dat is opgezet door de Provincie, GGD, Proscoop, IVN en CMO. WEL in Flevoland wil een bijdrage leveren aan een bredere kijk op de gezondheid van de Flevolanders.

Gezondheid is immers veel meer dan ziek zijn en niet ziek zijn. Het gaat over wat je leven betekenis geeft. WEL in Flevoland werkt aan het inspireren van zorgprofessionals en beleidsmakers om een bredere kijk op gezondheid te hanteren. Hiermee wil WEL in Flevoland bevorderen dat inwoners zelf aan de slag gaan met het bevorderen van hun eigen gezondheid en sociale veerkracht.

WEL in Flevoland zal op haar website ook aandacht schenken aan projecten van de deelnemers aan de Zorgtafel die te maken hebben met het thema Positieve Gezondheid.

Halfjaarlijks overleg huisartsen en gemeente Lelystad

Eind april vond het halfjaarlijkse overleg plaats tussen de gemeente Lelystad en de huisartsen uit Lelystad. Ook zorgverzekeraar Zilveren Kruis was hierbij aanwezig. Met dit overleg bouwen de deelnemers aan de onderlinge samenwerking. In de bijeenkomst in april is er ook specifiek gesproken over ontwikkelingen rondom de Jeugdzorg en vanzelfsprekend de actualiteit rondom corona.

Voortgang geboortezorg

De afgelopen periode hebben alle betrokken partijen hard gewerkt aan de agendapunten voor de geboortezorg.

Op Urk hebben de verloskundigen twee collega’s gevonden die zich voor langere tijd aan de praktijk willen verbinden. Daarmee is het capaciteitsprobleem op Urk voor de korte termijn opgelost. Voor de langere termijn is een coachingstraject gestart om de praktijken Urk en Emmeloord te ondersteunen, zodat zij  ook in de toekomst de juiste zorg kunnen blijven bieden.

In Lelystad zijn alle partijen akkoord met het opgestelde plan van aanpak van de externe projectbegeleiding (Significant) in samenwerking met de verloskundigen. Dit traject wordt financieel mogelijk gemaakt door gemeente, de provincie, de zorgverzekeraars (VGZ en ZK), de KNOV en de verloskundigen zelf).

Versoepeling bezoekregeling voor bewoners Hof van Smeden

Woonzorgcentrum Hof van Smeden in Emmeloord, onderdeel van Zorggroep Oude en Land (ZONL), was een van de 26 woonzorglocaties in Nederland waarbij de bewoners weer beperkt bezoek mochten ontvangen tijdens de corona-crisis. Deze week gingen ook de woonzorglocaties van de grootste zorgaanbieder in Noordoostpolder en Urk voorzichtig open voor bezoek.

“We zijn heel bij dat we op een veilige manier weer meer ruimte en aandacht kunnen geven aan de kwaliteit van leven van de bewoners en hun naasten”, geeft Albert Hilvers, bestuurder aan. ZONL heeft met de ervaringen uit de eerste fase en met een behoefteonderzoek onder alle bewoners en contactpersonen van alle woonzorglocaties voor elke locatie een plan op maat gemaakt. Meer informatie is te vinden op www.zorggroep-onl.nl of opvraagbaar via communicatie@zorggroep-onl.nl.

Resultaten tweede coronavragenlijst Flevoland bekend

De GGD Flevoland heeft onlangs voor de tweede keer een coronaonderzoek gedaan naar het gedrag van inwoners van Flevoland en hoe het met ze gaat in dit coronatijdperk. Bijna 5.000 Flevolanders werkten mee aan het onderzoek.

Door de coronacrisis beperken inwoners de contacten met vrienden, familie en kennissen. Een derde van de Flevolanders geeft aan zich nu eenzamer te voelen dan voor de coronacrisis. Een op de vijf Flevolanders geeft aan ongezonder te eten vergeleken met voor de crisis. 51% geeft aan (veel) minder te bewegen. De uitkomsten van het onderzoek leest u hier.

Coronacijfers en impact

De Provincie Flevoland heeft een actueel beeld opgesteld van de impact van het coronavirus in Flevoland. Het volledige rapport leest u hier.  Ook worden de actuele cijfers over de coronasituatie in Flevoland bijgehouden. Die treft u hier.

De corona-situatie heeft grote impact voor alle partijen in de zorg. Daarom werken de zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ op bovenregionaal niveau (ROAZ en landelijke tafels) mee aan oplossingen die nodig zijn in deze corona tijd (zoals de continuïteitsbijdrage). Ook heeft Zilveren Kruis intensief contact met de zorgaanbieders in de regio (ziekenhuizen, VVT-aanbieders en regionale huisartsenorganisaties).

Menu