Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland september

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland september

Voorwoord

Beste lezer,

De Zorgtafel Flevoland richt zich op drie speerpunten: acute zorg, geboortezorg en kwetsbare groepen. In deze nieuwsupdate krijgt u een aantal mooie voorbeelden van samenwerking tussen betrokken partijen.

logo Zorgtafel Flevoland

De noodzakelijke transitie in de zorg leidt tot uitdagingen zowel binnen als tussen het medische en het sociale domein. In Flevoland willen daarom onder meer gemeenten, provincie, Zilveren Kruis en GGD komen tot één regioperspectief. Een ander mooi voorbeeld is het nieuw te bouwen gezondheidscentrum in Emmeloord. Hier werken 12 partijen intensief samen aan een integraal aanbod van zorg voor de inwoners in noordelijk Flevoland. WEL in Flevoland geeft een mooi voorbeeld van samenwerking in Zeewolde voor Positieve Gezondheid met een AED-training voor laaggeletterden. Er starten nieuwe poliklinieken in het DOK op Urk en na het succes van de huisartsenpraktijk in Swifterbant gaat ook de huisartsenpraktijk in Dronten-Zuid wandelsessies doen met wijkbewoners.

Op 11 september vindt er weer online bijeenkomst plaats voor de deelnemers aan de Zorgtafel. Dan zullen we ook een plan bespreken voor het vervolg op de Zorgtafel vanaf 1 januari 2021.

Frans van den Broek d’Obrenan
voorzitter Zorgtafel Flevoland

Gezondheidscentrum Emmeloord krijgt vorm

Het nieuw te bouwen gezondheidscentrum in Emmeloord wordt concreter.
De 12 betrokken partijen werken intensief samen voor een integraal aanbod om straks goede zorg te bieden aan de inwoners in noordelijk Flevoland.

“Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat het een verzamelgebouw wordt, van waaruit diverse organisaties los van elkaar hun activiteiten aanbieden”, zegt Marcel Kuin, bestuurder Antonius Zorggroep. “Vanuit het gezondheidscentrum moet een integraal aanbod van toekomstbestendige zorg en behandeling geleverd worden; passend bij de vraag van de patiënt en aansluitend op elkaars dienstverlening.” Het gebouw dient slechts om de gezamenlijke visie op alle mogelijke manieren te ondersteunen en te faciliteren. “Het doel is om overstijgend samen te werken, zowel binnen als buiten de muren van het nieuwe gezondheidscentrum. Dus ook met de regionale patiëntenbelangenorganisaties, welzijnsorganisaties, de zorgverzekeraar en de gemeenten Noordoostpolder en Urk.”

Albert Hilvers, bestuurder van Zorggroep Oude en Nieuwe Land: “Vanuit deze samenwerking gaan en kunnen we ook meer nadruk leggen op preventie. Zorg wordt meer en meer bij de mensen thuis geleverd en de inzet van zorgtechnologie biedt veel meer mogelijkheden om zorg en behandeling op afstand te leveren en te monitoren.”

Marian Uitdewilligen, wethouder gemeente Noordoostpolder: “Als gemeenten Noordoostpolder en Urk zijn we ontzettend trots op deze stap van de verschillende zorgpartijen in noordelijk Flevoland. Doordat zij actief de onderlinge samenwerking opzoeken en ook fysiek bij elkaar in de buurt gaan werken worden schotten weggehaald tussen verschillende vormen van zorg, zoals ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, revalidatiezorg en zorg thuis.”

Partijen werken aan een gezamenlijk Programma van Eisen. Rond oktober moet er duidelijkheid zijn over de concrete invulling. In het voorjaar van 2021 zal gestart worden met de bouw van het gezondheidscentrum. In 2022 moet het er staan. Het volledige bericht vind je hier.

Gezamenlijk komen tot één regioperspectief voor Flevoland

De noodzakelijke transitie in de zorg leidt tot uitdagingen, zowel binnen als tussen het medische en het sociale domein. In Flevoland willen daarom onder meer gemeenten, provincie, Zilveren Kruis en GGD komen tot één regioperspectief.

Voor de ontwikkeling van dit regioperspectief brengen de betrokken partijen openbare data en beschikbare data van Zilveren Kruis, het zorgkantoor, de gemeenten en GGD bij elkaar om te komen tot één regiobeeld.

Met het gezamenlijke regiobeeld bieden deze partijen de partners aan de Zorgtafel Flevoland een denkrichting: wat komt er op ons af als we kijken naar samenstelling van de bevolking, zorgvraag en zorgaanbod in de regio? En hoe kunnen we omgaan met die uitdagingen? Met het regiobeeld kunnen de deelnemers aan de Zorgtafel dan gezamenlijk een volledig en gedragen regioperspectief ontwikkelen. Daaruit volgen de keuzes voor (door-)ontwikkelingen in Flevoland voor een vervolg van de Zorgtafel in 2021, nu de lopende agenda eind dit jaar wordt afgerond.

De partijen willen in november met een rapportage komen. De volgende thema’s staan daarbij centraal: de gezonde inwoner, chronische zorg, zorg en ondersteuning voor ouderen, gezondheid, acute zorg en mensen met psychische kwetsbaarheid.

Uitbreiding poliklinieken in Het Dok op Urk

Kinderartsen van het Antonius Ziekenhuis houden vanaf 1 september 2020 spreekuur in Het  Dok op Urk. De gynaecologen starten ook op korte termijn. Deze zorgverlening voor de inwoners van Urk is georganiseerd op initiatief van de Urker Huisartsen Maatschap in samenwerking tussen het Antonius Ziekenhuis en Ziekenhuis Tjongerschans.

Daarnaast is een samenwerking gestart met de vakgroepen Dermatologie en Orthopedie van beide ziekenhuizen. Op termijn wordt het aantal poli’s op Urk verder  uitgebreid. Patiënten worden dan in Het Dok zo nodig tegelijk gezien door de huisarts en de medisch specialist. In Het Dok zijn de lijnen tussen huisarts en ziekenhuisspecialismen kort. Op termijn is het de wens dat hier een heus anderhalve lijnscentrum ontstaat, waarbij de zorgvraag van de inwoners van Urk centraal staat.

Eerstelijnszorg is de zorg die door huisartsen en bijvoorbeeld verloskundigen wordt verleend. Tweedelijnszorg is zorg door medisch specialisten en ziekenhuismedewerkers. Anderhalvelijnszorg is dus de verplaatsing van ziekenhuiszorg naar de huisartsenpraktijk, dichtbij de patiënt, of het bieden van zorg in een geïntegreerd, gezamenlijk traject.

Het Antonius Ziekenhuis organiseert de spreekuren op Urk vanuit haar locatie in Emmeloord, die op termijn zal opgaan in het nieuwe gezondheidscentrum dat daar zal worden gebouwd. Eén van de uitgangspunten daarbij is de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt brengen, waar dit initiatief in Het Dok uitstekend in past.

De voormalige MC IJsselmeerziekenhuizen hielden tot het faillissement eind 2018 ook spreekuren op Urk. Daardoorkonden de Urkers geen beroep meer doen op deze dienstverlening. Die wordt hiermee door het Antonius Ziekenhuis weer in ere hersteld.

Huisartsenpraktijk in Dronten wandelt met wijkbewoners

Huisartsen krijgen meer zorgvragen van cliënten waarbij de oplossing onder meer bewegen is. In samenwerking met de buurtsportcoaches en sociaal werkers van Meerpaal Welzijn in Dronten is daarom een wandelgroep opgestart. Door middel van de wandeltocht kunnen de cliënten op een laagdrempelige manier in beweging komen.

Vanaf vrijdag 4 september loopt er elke vrijdagochtend naast de begeleider, een deskundige van de praktijkondersteuning of een huisarts van de huisartsenpraktijk in Dronten-Zuid mee. De deelnemers hebben zo de mogelijkheid om vragen te stellen en informatie te ontvangen. Ook de huisartsenpraktijk in Swifterbant organiseert wandeltochten met wijkbewoners.

Stuur initiatieven Positieve Gezondheid naar WEL in Flevoland

WEL in Flevoland vermeldt initiatieven in Flevoland rondom Positieve Gezondheid op hun website. Een mooi voorbeeld is de AED-training voor laaggeletterden in Zeewolde.

De training is in 2019 gestart om anderstalige, laaggeletterde en laagopgeleide inwoners van Zeewolde op te leiden om een Automatische Externe Defibrillator (AED) te kunnen gebruiken. Dit initiatief is een mooie samenwerking tussen onder andere Huis voor Taal Zeewolde, FlevoMeer bibliotheek en de gemeente Zeewolde.

De lessen over reanimatie worden gecombineerd met taallessen. Daardoor leren de deelnemers niet alleen de technische vaardigheden van het reanimeren en het gebruik van de AED, maar ze leren ook goed te communiceren in noodsituaties. Naast het aanleren van vaardigheden zorgt dit bij de deelnemers ook voor voldoening, zelfvertrouwen en een vergroting van hun sociale netwerk. Daarmee is dit project een mooi voorbeeld van Positieve Gezondheid voor kwetsbare groepen.

Ben je geïnspireerd door dit voorbeeld ? Stuur dan jouw project of initiatief rondom Positieve Gezondheid naar info@welinflevoland.nl voor vermelding op de website van WEL in Flevoland.

Menu