Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland oktober

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland oktober

Voorwoord

Beste lezer,

De Zorgtafel Flevoland is ruim een jaar geleden (na het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen) gestart, met als doel om het zorglandschap in Flevoland duurzaam en toekomstbestendig in te richten.

logo Zorgtafel Flevoland

De afgelopen periode is op de drie speerpunten acute zorg, geboortezorg en zorg voor kwetsbare groepen vooruitgang geboekt. Het delen van informatie over de voortgang is een belangrijk aspect. Deze nieuwsbrief is daar een mooi voorbeeld van. In deze nieuwsupdate krijgt u weer een aantal mooie voorbeelden van samenwerking tussen betrokken partijen.

Ruim een jaar na de start van de Zorgtafel is het tijd om de balans op te maken en de behoefte voor de Zorgtafel richting de toekomst te formuleren. Op basis van een enquête onder de deelnemers en input vanuit een werkgroep met deelnemers van de Zorgtafel, is een concept voor Zorgtafel 2.0 opgesteld. Dit concept wordt momenteel verder uitgewerkt. Tijdens het volgende overleg van de Zorgtafel Flevoland op 20 november wordt dit plan besproken.

Helaas neemt op dit moment het aantal besmettingen met corona weer toe en dat heeft opnieuw gevolgen voor de reguliere zorg in Flevoland. Dat legt opnieuw een druk op de zorgverleners. Ik hoop dat zij in staat blijven het mooie werk in de zorg te continueren en wens hen daarbij veel sterkte toe.

Frans van den Broek d’Obrenan
voorzitter Zorgtafel Flevoland

 

Terugblik op de Zorgtafel van 11 september

De bijeenkomst van de Zorgtafel Flevoland op vrijdag 11 september vond plaats in de vorm van een online webinar. De Zorgtafel Flevoland richt zich op drie speerpunten: acute zorg, geboortezorg en kwetsbare groepen. Per speerpunt bespraken de deelnemers de voortgang op de verschillende agendapunten. Zo werd er gesproken over de benodigde regionale aanpassingen van de geboortezorg in Lelystad. De huidige samenwerking en werkwijze door de eerstelijns verloskundigen uit Lelystad en de Regionaal Ambulance Vervoer (RAV) wordt over het algemeen als positief ervaren. Dat blijkt uit een evaluatie. Bij het speerpunt acute zorg werd besproken dat St Jansdal er naar streeft ook in de weekenden de spoedpoli in Lelystad te bemensen.

Betrokkenheid Actiecomité en Flevolandse Patiënten Federatie

Binnen de Zorgtafel is een belangrijke rol weggelegd voor de Flevolandse Patiënten Federatie. Zij vertegenwoordigen het patiëntenbelang binnen de Zorgtafel en zijn bij verschillende werkgroepen betrokken.
De patiëntvertegenwoordiging heeft nauw overleg met de Raad van Bestuur van het St Jansdal ziekenhuis over het zorgaanbod in Lelystad. Zo wordt er op dit moment gekeken naar het aanbod van passende zorg dichtbij, voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken.

OZOverbindzorg in Flevoland

De provincie Flevoland stimuleert de inzet van het platform OZOverbindzorg in Flevoland. Via dit platform komt alle informatie en communicatie over de eigen zorg van een cliënt bij elkaar. Alle betrokken partijen worden via dit digitale systeem aan elkaar gekoppeld. Zo vormen zij samen een team rondom de cliënt, weet iedereen wat de status is van de zorg en wat er moet gebeuren. De cliënt staat centraal en bepaalt wie toegang krijgt tot het platform. Daarnaast krijgt de cliënt inzicht in het zorgproces en kan daarmee grip houden op zijn leven, wat de mens en de zorg ten goede komt.

Grip houden op het zorgproces past bij de ambitie van het programma Krachtige Samenleving van de provincie. Flevolanders moeten zelf in staat zijn om zoveel als mogelijk regie te voeren over hun gezondheid en sociale veerkracht.

De gemeenten Zeewolde en Dronten zijn al aangesloten bij het platform. Met de andere gemeenten is contact over (co)financiering, zij staan positief tegenover het platform. De provincie stelt geld beschikbaar voor de verdere implementatie van OZOverbindzorg in Flevoland. Medrie, Zorggroep Almere en andere organisaties stimuleren zorgprofessionals in Flevoland om OZOverbindzorg te gebruiken.

Het platform wordt gefinancierd door een structurele bijdrage van de gemeenten (WMO) en zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Werken aan gezondheid en sociale veerkracht met het programma Krachtige Samenleving

Provinciale Staten van Flevoland hebben 9 september 2020 ingestemd met het programma Krachtige Samenleving. Het programma kent vier programmalijnen:

  1. Een gezond en veerkrachtig Flevoland
  2. Leefbaar platteland
  3. Toekomstbestendige gezondheidszorg
  4. Arbeidsmarkt en participatie

Met dit programma wil de provincie een bijdrage leveren aan gezondheid en sociale veerkracht van Flevolanders. Vanuit het programma Krachtige Samenleving faciliteert de provincie waar nodig en waar mogelijk de regionale zorgtafel. Zij onderschrijft het belang van de zorgtafel in Flevoland.

Kankerpatiënten St Jansdal krijgen chemotherapie thuis

Dankzij een samenwerking tussen Icare en St Jansdal kunnen patiënten hun chemotherapie thuis krijgen. Dit is in eerste instantie een pilot van vier maanden, met de intentie de zorg thuis uit te breiden.

Het voordeel voor de patiënt is dat hij niet meer naar het ziekenhuis hoeft te gaan om een behandeling te krijgen. Nu komt hij hiervoor ongeveer eens per drie weken naar de chemo-unit van het St Jansdal. Als een patiënt ervoor kiest voor de thuis behandeling, dan wordt deze uitgevoerd door een oncologisch verpleegkundige van Icare.

Deze behandeling in de thuissituatie kan veel rust geven. Jan Willem Trouwborst, teamleider verpleegafdeling St Jansdal: “Een behandeling in het ziekenhuis is voor veel patiënten intensief. Veel patiënten zijn langdurig in behandeling. Dat heeft mentaal en fysiek veel impact. Deze groep mensen wordt nu een bezoek aan het ziekenhuis bespaard. De eerste patiënten geven aan heel tevreden te zijn met deze mogelijkheid.”

Zilveren Kruis en ROS’en versterken samen de eerstelijnszorg

Zes Regionale Ondersteuningsstructuren voor de eerste lijn (ROS’en) ontvangen voor de komende vier jaar (2021-2024) financiering van Zilveren Kruis om de zorg verder te optimaliseren. Het gaat hierbij om Elaa (Amsterdam en Almere), Proscoop (Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland), Raedelijn (Utrecht e.o.), ROS Friesland (Friesland), ZONH (Noord-Holland) en ZorgImpuls (Rotterdam e.o.).
De ROS’en hebben de taak om regionaal vernieuwingen te begeleiden, de eerste-lijnszorg te versterken en innovatie te stimuleren. Volgens de directeuren van de ROS’en is de financiering door Zilveren Kruis een erkenning van de toegevoegde waarde die het ROS-netwerk heeft voor samenwerking en innovatie in en om de eerstelijnszorg en een stimulans om hiermee verder te gaan. De ROS’en hebben de taak om regionaal vernieuwingen te begeleiden, de eerstelijnszorg te versterken en innovatie te stimuleren.

Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop bij Zilveren Kruis: “De zorg in Nederland is goed, maar er zijn een aantal uitdagingen om dat ook zo te houden. De veranderende zorgvraag en groeiende personeelstekorten verschillen per regio. Dit vraagt om nog meer regionale samenwerking en een sterke eerste lijn. Daarom vinden we het belangrijk meerjarige afspraken te maken.”

WEL in Flevoland op sociale media

WEL in Flevoland, het platform voor positieve gezondheid, is nu ook te volgen via de sociale media kanalen LinkedIn, Facebook en Twitter.

Je vind er relevante links naar nieuwe ontwikkelingen en interessante evenementen in de regio Flevoland en naar lokale initiatieven op het terrein van Positieve Gezondheid. Op alle kanalen maken we binnenkort meer bekend over digitale bijeenkomsten rondom WEL in Flevoland. Wil je meer weten? Neem dan contact op via info@welinflevoland.nl.

Voorrang voor onderwijs- en zorgpersoneel met coronatesten

Sinds 21 september kunnen medewerkers in de zorg en in het onderwijs met voorrang worden getest.

Wil je weten wat de meest actuele corona ontwikkelingen in Flevoland zijn? Kijk dan in het GGD Corona Dashboard.

Menu