Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland maart

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland maart

Voorwoord

Beste lezer,

Vrijdag 26 Maart ging Zorgtafel 2.0 formeel van start. Met veel energie werken de partners aan de Zorgtafel aan de doelstellingen voor 2021 om te komen tot een toekomstbestendige inrichting van de zorg in Flevoland. U leest hier meer over in deze nieuwsupdate.

logo Zorgtafel Flevoland

Goede patiëntenvoorlichting is een belangrijk speerpunt voor de Zorgtafel. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de duidelijke informatiefilmpjes die St Jansdal maakt voor patiënten. Ook de uitzendingen van Omroep Flevoland over de ontwikkelingen in de zorg in Flevoland dragen daar aan bij. De Flevolandse Patiëntenfederatie (FPF) vertelde aan Omroep Flevoland over hun belangrijke rol als stem namens de inwoners van Flevoland en het belang van samenwerking om toekomstbestendige zorg te realiseren.

Koning Willem-Alexander kwam naar Lelystad voor een werkbezoek aan Woonzorg Flevoland; een prachtige blijk van waardering voor alle zorgmedewerkers in de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg van Woonzorg Flevoland.

Ik wens u veel leesplezier!

Frans van den Broek d’Obrenan
voorzitter Zorgtafel Flevoland

Zorgtafel Flevoland 2.0 van start

Vrijdag 26 maart kwamen de partners van de Zorgtafel Flevoland 2.0 voor de eerste keer in de nieuwe samenstelling (digitaal) samen. De ambitie van de Zorgtafel 2.0 is: Samen duurzaam en toekomstbestendig inrichten van het zorglandschap in Flevoland.

Zorgtafel Flevoland is het platform waar alle ontwikkelingen in de zorg bij elkaar komen op strategisch en tactisch niveau, waar resultaten worden geborgd en de voortgang op inhoudelijke thema’s wordt gemonitord. Vanuit een gezamenlijke visie stuurt de Zorgtafel Flevoland op aanscherping, verbetering en/of versnelling van de inrichting van het zorglandschap. Ook biedt de Zorgtafel een escalatiemogelijkheid naar stakeholders en landelijke politiek. De Zorgtafel is complementair aan bestaande overlegstructuren.

Gezamenlijke opgaven en ambities

Op basis van data van verschillende sectoren, bronnen en analyserende gesprekken, hebben de partners van de Zorgtafel Flevoland begin 2021 gezamenlijke opgaven geformuleerd in het ‘Regioperspectief, gezondheid en zorg in Flevoland’. De opgaven zijn onderverdeeld in vijf thema’s (acute zorgketen, chronische zorg, zorg voor ouderen, psychische kwetsbaarheid, de gezonde inwoner).

De deelnemers aan de Zorgtafel zijn allen eigenaar van de gezamenlijke agenda bij deze opgaven. Dat betekent dat de kennis, kunde en capaciteit van de deelnemende organisaties wordt aangewend om de gezamenlijke doelstellingen concreet vorm te geven.

De agenda 2021 voor de Zorgtafel is voorbereid door een kleinere regiegroep op basis van het regioperspectief. Tijdens de bijeenkomst gingen de deelnemers uiteen in aparte groepen. De input van de groepen wordt meegenomen in de definitieve agendabepaling voor de Zorgtafel.

Voorzitter Frans van den Broek d’Obrenan heeft een onafhankelijke positie aan de Zorgtafel. De voorzitter en de regiegroep worden ondersteund door het projectbureau die de doelen en ambities van de Zorgtafel faciliteert, de voortgang en samenhang van lopende initiatieven bewaakt en eventuele knelpunten agendeert voor de regiegroep en de Zorgtafel.

De volgende bijeenkomst van de Zorgtafel vindt plaats op 2 juli.

Partners Zorgtafel Flevoland

Werkbezoek Koning Willem-Alexander bij Woonzorg Flevoland

Koning Willem-Alexander bracht op 25 maart een werkbezoek aan Woonzorgcentrum Hanzeborg in Lelystad en aan Het Groene Huis, een locatie voor dagbesteding van Woonzorg Flevoland in Lelystad voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers.

De koning liet zich door onder meer verpleegkundigen, begeleiders en bewoners informeren over de effecten van de coronapandemie op de thuiszorg, verpleeghuiszorg en de dagbesteding.

John Bos, voorzitter van de Raad van Bestuur Woonzorg Flevoland: “Door het zorgpersoneel in heel het land is met veel energie en vanuit het hart gewerkt om zorg aan kwetsbare mensen te kunnen blijven bieden Het was een eer om de koning te ontvangen. En vooral ook: een mooie blijk van waardering voor alle zorgmedewerkers in de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg, speciaal van Woonzorg Flevoland.”

Werkbezoek Koning Willem-Alexander Woonzorg Flevoland

Video St Jansdal over kort verblijf en dagopname Lelystad

St Jansdal heeft een handige informatiefilm gemaakt over de zorg die plaatsvindt in Lelystad. Planbare operaties, zoals liesbreuken, orthopedische operaties of andere kleine operaties vinden in Lelystad plaats. Moet een patiënt toch in Harderwijk worden geopereerd, dan vindt de voor- en nacontrole in Lelystad plaats, dicht bij huis.

De Zorg centraal bij Omroep Flevoland

Afgelopen maand schonk Omroep Flevoland weer aandacht aan de ontwikkelingen in de zorg in Flevoland en aan de Zorgtafel.

Tijdens de uitzending van 11 maart was Woonzorg Flevoland te gast. Janine Meun, wijkverpleegkundige PG+-team in Lelystad van Woonzorg Flevoland vertelde in de uitzending over het werk bij het PG+-team voor mensen met dementie.
De Rijksoverheid wil ouderen helpen in hun vertrouwde omgeving zelfstandig oud te worden. Voor sommige mensen is echt specialistisch maatwerk nodig tijdens de verzorging thuis, zorg waarin de reguliere wijkverpleging niet kan voorzien.
De uitzending kunt u hier terugkijken.

Op 25 maart waren Martine Visser (voorzitter) en Yolande Winters (kwartiermaker) namens de Flevolandse Patiëntenfederatie in de uitzending. Zij spraken over hun rol in de Zorgtafel namens de patiënten en het belang van samenwerking in de zorg. Die uitzending kunt u hier terugkijken.

Webinar over thema Kwetsbare Ouderen Antonius Zorggroep

Donderdag 18 maart organiseerde Antonius Zorggroep een webinar over kwetsbare ouderen. In dit webinar zijn de inzichten uit een inventarisatie gedeeld naar de behoeften op het gebied van kwetsbare ouderenzorg bij zowel patiënten als zorgverleners. Antonius Zorggroep gaat hiermee de komende twee jaar aan de slag.

Deze doelgroep blijft steeds langer thuis wonen en heeft veelal een complexe zorgvraag. Door comorbiditeit (het gelijktijdig voorkomen van meerdere aandoeningen bij één persoon), het afschaffen van de verzorgingshuizen en onduidelijke afspraken in de keten belanden kwetsbare ouderen met regelmaat op de spoedeisende hulp en worden zij vervolgens opgenomen in het ziekenhuis. Terwijl dit voor hen niet altijd de juiste zorg op de juiste plek is.

U kunt het webinar hier terugkijken.

Herstel van corona-patiënten St Jansdal thuis

In de vorige nieuwsupdate meldden we dat Antonius Zorggroep coronapatiënten thuis laat herstellen. Dat is nu ook mogelijk voor coronapatiënten in Lelystad.

Ziekenhuis St Jansdal en de huisartsen in de regio zijn een mooie en unieke samenwerking aangegaan in de zorg voor coronapatiënten in de thuissituatie. Een stabiele coronapatiënt kan vervroegd naar huis om daar de behandeling voort te zetten met monitoring van het ziekenhuis. Voor ondersteuning van patiënt en naasten wordt thuiszorg van Icare ingeschakeld. Drie keer per dag geven patiënten via de app My Chart meetgegevens zoals lichaamstemperatuur, zuurstofgehalte in het bloed en eventuele klachten door aan het monitoringsteam van het ziekenhuis. Daarnaast is het monitoringsteam dag en nacht bereikbaar voor de patiënten.

Conferentie Natuur en Positieve Gezondheid van WEL in Flevoland

WEL in Flevoland en IVN Natuureducatie organiseerden op 25 maart de digitale conferentie Natuur en Positieve Gezondheid.

In een interactieve sessie werden bestaande initiatieven op dit terrein in beeld gebracht, evenals knelpunten en kansen. Dinand Ekkel, lector Groene en Vitale Stad aan de Aeres Hogeschool, schetste hoe wetenschappelijk onderbouwde ‘groene’ ontwerpprincipes kunnen worden toegepast voor verschillende generaties in verschillende omgevingen.

WEL in Flevoland organiseert themabijeenkomsten en inspiratiesessies in samenwerking met partners: provincie Flevoland, GGD Flevoland, CMO Flevoland, Proscoop, IVN, Sportservice Flevoland en Kunstlink Flevoland.

Op 22 april van 14.00 tot 16.15 uur organiseren WEL in Flevoland en Sportservice Flevoland een digitale conferentie over Bewegen en Gezondheid. Aanmelden kan via welinflevoland.nl.

Menu