Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland juli

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland juli

Voorwoord

Gelukkig lijken de maatregelen in de strijd met het coronavirus succesvol en daalt op dit moment nog steeds het aantal nieuwe besmettingen en het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen en op de intensive care. Daardoor is het ook in Flevoland weer mogelijk om de reguliere zorgtaken uit te bouwen.

logo Zorgtafel Flevoland

Op 26 juni was er een bijeenkomst van de Zorgtafel in de vorm van een online webinar. Ondanks de coronacrisis is er flinke voortgang geboekt op de drie speerpunten van de Zorgtafel (acute zorg, geboortezorg en kwetsbare groepen), tegelijkertijd beseffen we ons ook dat er nog het nodige moet gebeuren. In deze nieuwsupdate leest u daar meer over.

Op 11 september hopen we weer een fysieke bijeenkomst te kunnen organiseren voor de deelnemers aan de Zorgtafel. Dan zullen we ook een plan bespreken voor het vervolg op de Zorgtafel vanaf 1 januari 2021.

Ik wens u, mede namens het projectteam, een gezonde en zonnige zomer toe.

Frans van den Broek d’Obrenan
voorzitter Zorgtafel Flevoland

Spoedpoli en kort verblijf Lelystad

Het aantal patiënten met corona in St Jansdal blijft afnemen. Dit betekent dat de reguliere zorg weer kan opstarten. De OK-programma’s worden uitgebreid en de spoedpoli in Lelystad is ’s avonds weer open.

Esther de Koning, hoofd SEH/IC: “De afname van de coronazorg betekent ook dat wij de openingstijden van onze spoedpoli in Lelystad langzaam weer kunnen verruimen. Sinds maandag 15 juni is de spoedpoli in Lelystad op doordeweekse dagen weer volledig operationeel. Dit betekent dat wij daar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 21.30 uur patiënten ontvangen. Huisartsen kunnen in de avonduren weer doorverwijzen naar onze spoedpoli in Lelystad. De afgelopen periode was overnachten in Lelystad niet mogelijk. Dit is sinds 15 juni wel weer het geval op maandag- en dinsdagnacht.”

Steeds meer reguliere zorg bij Antonius

Ook bij het Antonius Ziekenhuis is de reguliere zorg weer op het niveau van voor de corona-uitbraak. Patiënten kunnen er weer terecht voor hun uitgestelde reguliere zorgafspraak. Dit kan een afspraak op afstand zijn, bijvoorbeeld telefonisch of via beeldbellen, of een fysieke afspraak in het ziekenhuis in Emmeloord of in Sneek. Het beleid van het ziekenhuis is ‘In het ziekenhuis als het moet, thuis als het kan’.

In het ziekenhuis zijn diverse ruimten aangepast, zodat er 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Ook kunnen zwangere vrouwen weer bevallen in de vertrouwde verloskamers. Tenslotte is ook de bezoekregeling verruimd; er mag per keer één bezoeker bij een patiënt op bezoek komen. Verspreid over de bezoektijden mogen dat wel verschillende personen zijn. Voorwaarde is dat een bezoeker geen klachten heeft die mogelijk passen bij COVID-19.

Pilot Zorgcoördinatie in Flevoland

Een groot aantal ketenpartners in Flevoland is gestart met de pilot Zorgcoördinatie: huisartsenzorg, ambulancezorg, thuiszorg en GGZ. Ook de ziekenhuizen zijn nauw betrokken. Met deze pilot willen de deelnemende partijen een infrastructuur creëren om goede samenwerking tussen de verschillende (acute) zorgverleners mogelijk te maken. De partijen gaan de bestaande structuur van meldkamers, triageposten en andere loketten beter verbinden. Daarmee kunnen deze partijen elkaar sneller vinden, meer in overleg gaan en daarmee vaker in overleg tot vervolgzorg komen. Kortom, het organiseren van afgestemde juiste zorg ná de eerste inzet van een zorgverlener.

Gijs Roest (GGD Flevoland): “De maatschappij en mensen veranderen; daardoor verandert ook de zorg mee. We worden gelukkig ouder. Ouderen en mensen met één of meerdere aandoeningen blijven graag thuis wonen. Dat leidt tot nieuwe en ook wel uitdagende vraagstukken voor zorgaanbieders. Dit Flevolands project zorgt bij acute zorgvragen voor een afgestemd zorgaanbod van ziekenhuizen, huisartsen, verpleeg- en verzorgingstehuizen, thuiszorg en ambulancezorg . Vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week. Zolang het kan en zoveel mogelijk gewoon thuis.”

Video over visie ‘Gezondheidszorg Noordelijk Flevoland’

In nieuwsupdate 2 (mei 2020) staat een bericht over de visie ‘Gezondheidszorg Noordelijk Flevoland’. De Patiëntenorganisaties, de adviesraden sociaal domein en de gemeenten Urk en Noordoostpolder stelden deze visie gezamenlijk vast. Samen zetten deze partijen zich in voor de beste zorg voor de inwoners van Noordelijk Flevoland. In een video lichten de verschillende patiëntenorganisaties de visie in het kort toe. De film kunt u hier bekijken.

Inwonersonderzoek door Stichting actie Behoud Ziekenhuis Lelystad

Stichting actie Behoud Ziekenhuis Lelystad heeft via een marktonderzoeksbureau een onderzoek gehouden onder inwoners van Lelystad. 427 Inwoners hebben de vragenlijst over ziekenhuiszorg ingevuld. De vragen gaan over het ziekenhuis van voorkeur, de tevredenheid over de huidige ziekenhuisvoorzieningen Lelystad, de wensen met betrekking tot de ziekenhuisvoorzieningen in Lelystad en de behoefte aan een voorziening voor chronisch zieken en ouderen in leegstaande ruimtes van huidige ziekenhuis. De uitkomsten van het onderzoek treft u hier.

Belang deelname Flevolandse Patiënten Federatie aan werkgroepen

Tijdens de bijeenkomst van de Zorgtafel op 26 juni heeft voorzitter Frans van den Broek alle deelnemers expliciet gewezen op het belang van deelname van de Flevolandse Patiënten Federatie en het Actiecomité Behoud Ziekenhuis bij de lopende projecten. Frans van den Broek: “Deze inbreng is belangrijk, als we de patiënt tenminste centraal willen stellen. Daarom benoem ik het nog een keer in deze nieuwsupdate. De inbreng van het patiëntenperspectief helpt om te komen tot oplossingen die ook daadwerkelijk in de patiëntbehoefte voorzien. Daardoor stijgt de kwaliteit van de uitvoering van de actiepunten en neemt ook het draagvlak van de bijbehorende acties toe.”

Meer gebruik van OZOverbindzorg in Flevoland

Medrie stimuleert zorgprofessionals in Flevoland om OZOverbindzorg te gebruiken. Via dit communicatieplatform kunnen de deelnemende (zorg)professionals eenvoudiger samenwerken voor de zorg van een cliënt. Van mantelzorgers tot zorgverleners, gemeente en (zorg)professionals in het onderwijs. De cliënt staat hierbij centraal. Hij bepaalt welke (zorg)professionals en andere gebruikers toegang hebben tot het platform. De zorg is in één overzicht gebundeld en de cliënt houdt zelf de regie over de zorg.

De verschillende partijen zijn via het platform met elkaar verbonden en houden elkaar op de hoogte. Zo weet iedereen wat de status is rondom de zorg van de cliënt en weet wat de volgende stap zou moeten zijn. Door alle partijen met elkaar te verbinden wordt de samenwerking verbeterd. Dat komt de zorg ten goede.

Medrie is in gesprek met gemeenten en zorgorganisaties die nog niet meedoen, om hen ook de stap naar OZOverbindzorg te laten zetten. De financiering verloopt deels via Zilveren Kruis en deels via de WMO. Meer informatie vind u hier.

WEL in Flevoland leerregio voor RIVM

Het RIVM heeft WEL in Flevoland gevraagd mee te doen als leerregio aan het project ‘Positieve Gezondheid en andere brede gezondheidsconcepten’. WEL in Flevoland deelt de eigen ervaringen met het werken met een breed gezondheidsconcept en leert van andere regio’s hoe zij dit doen. Het RIVM volgt de komende twee jaar de ontwikkeling van WEL in Flevoland. Daarnaast helpt het RIVM om in beeld te brengen wat je bereikt met het werken met Positieve Gezondheid. Meer info vind je hier.

Gespecialiseerde wijkteams bij Woonzorg Flevoland

Woonzorg Flevoland beschikt over een aantal gespecialiseerde wijkteams. Het PG+ wijkteam is een thuiszorgteam speciaal voor mensen met dementie. Bij thuiszorg voor mensen met dementie is meer begeleiding nodig om de zorg uit te voeren, vanwege de uitdagingen die dementie kan veroorzaken in gedrag. Een casemanager helpt met zoeken naar oplossingen voor (dagelijkse) problemen en met het in balans brengen en houden van de (gezins-)situatie.

Wanneer iemand psychische problematiek heeft en thuiszorg nodig heeft voor lichamelijke zorg, dan kan hij/zij hulp krijgen van GGZ-thuiszorgteam de Bolder in Lelystad. Dit team, met basiskennis van psychiatrische problemen, is uniek in Nederland en helpt cliënten die naast lichamelijke uitdagingen, te maken hebben met een psychische problematiek, zoals een depressie, schizofrenie of een bipolaire stoornis.

RAV en Medrie werven verpleegkundig specialisten

De RAV (Regionaal Ambulance Vervoer) en Medrie willen gezamenlijk verpleegkundig specialisten inzetten voor zowel de huisartsenzorg als de ambulancezorg. De werving van kandidaten is gestart.

Teststraten voor corona in Flevoland

Inwoners in Flevoland met klachten passend bij corona kunnen zich laten testen bij speciale teststraten in Almere, Emmeloord en Lelystad. Een test neemt ca. drie minuten in beslag: je rijdt dan met de auto de teststraat in. Je blijft in de auto zitten. Vervolgens wordt er met een wattenstaaf een uitstrijkje genomen uit de neus en keel. Een afspraak kan ingepland worden via de landelijke afsprakenlijn (0800-1202).

De speciale locaties voor corona patiënten (in Emmeloord, St Jansdal in Lelystad en Almere) zijn nu stand bye. Deze locaties kunnen binnen 48 uur weer opschalen indien er opnieuw knelpunten ontstaan in de zorg voor besmette corona patiënten binnen de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg en de doorstroom uit het ziekenhuis.

Impact monitor Provincie Flevoland geactualiseerd

De provincie Flevoland heeft de COVID-19 Impact Monitor aangevuld met de meest actuele cijfers. Met de Covid-19 Impact Monitor wil de provincie laten zien wat de impact is van het coronavirus op de gebieden waar provincie een rol speelt. Dit zijn bijvoorbeeld de cijfers over de regionale economie, de cultuur-, sport- en recreatiesectoren en het openbaar vervoer.

Menu