Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland februari

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland februari

Voorwoord

Beste lezer,

Met Zorgtafel 2.0 blijven we met alle betrokken partijen ook in 2021 bouwen aan een toekomstbestendige inrichting van de zorg in Flevoland. Daarom zijn we bijzonder verheugd dat we van de provincie Flevoland financiële ondersteuning hebben ontvangen.

logo Zorgtafel Flevoland

Op 5 februari vond de digitale bijeenkomst van de Zorgtafel plaats. Tijdens dit overleg hebben we de eerste fase van de Zorgtafel afgerond. Die fase bestond uit de realisatie van de actiepunten uit het rapport van de Toekomstverkenner voor het zorglandschap in Flevoland. Een bijzonder knappe prestatie vanwege de enorme impact die de corona-epidemie in 2020 had voor de GGD en de zorgaanbieders in Flevoland. We hebben besloten door te gaan met Zorgtafel 2.0. Daarin bestendigen we de goede samenwerking en het toegenomen vertrouwen tussen de deelnemende partijen en gaan we nieuwe doelstellingen met elkaar afspreken. U leest meer over deze prachtige mijlpaal in deze nieuwsupdate.

Dat brengt me bij de tweede mijlpaal. De resultaten vanuit de agenda van Zorgtafel 1.0 en de daarbij horende samenwerking tussen de deelnemers is mede gerealiseerd door een verbeterde communicatie. Goede communicatie is cruciaal om alle belangrijke stakeholders goed te informeren en op de hoogte te houden ook bij Zorgtafel 2.0. Deze maandelijkse Nieuwsupdate voorziet in die behoefte. Daarom ben ik er trots op dat deze nieuwsupdate alweer de 10e editie is, een mijpaal. Daarnaast is ook een goede communicatie richting de inwoners van Flevoland van groot belang. Dat doen we onder andere samen met Omroep Flevoland. Elke twee weken geven we de inwoners uitleg over de mooie ontwikkelingen in de zorg van Flevoland.

Dankzij Zorgtafel 2.0 blijven we met alle betrokken partijen via de Zorgtafel ook in 2021 bouwen aan een toekomstbestendige inrichting van de zorg in Flevoland. In deze nieuwsupdate treft u daar weer een paar mooie voorbeelden van.

Frans van den Broek d’Obrenan
voorzitter Zorgtafel Flevoland

Extra budget van Provincie Flevoland voor Zorgtafel 2.0

Provinciale Staten stellen een extra budget beschikbaar aan Zorgtafel 2.0. Daarmee geven de Provinciale Staten een verdere impuls aan de toekomstbestendige gezondheidszorg voor de inwoners van Flevoland.

Het budget is bedoeld voor de versterking van het projectbureau van de Zorgtafel en ondersteuning van projecten/initiatieven die bijdragen aan duurzame en toekomstbestendige gezondheidszorg in Flevoland.

Samen met de partners gaat de Zorgtafel 2.0 aan de slag met de (door-) ontwikkeling van de acute zorg, geboortezorg en zorg voor kwetsbare groepen. Daarnaast ondersteunt de Zorgtafel nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld op het gebied van preventie en positieve gezondheid en Tijdelijk Verblijf functie in Lelystad. Ook de communicatie naar en betrokkenheid van inwoners in Flevoland is een belangrijk aandachtspunt voor Zorgtafel 2.0. Hier leest u het volledige bericht.

Klankbordgroep voor Gezondheidscentrum in Emmeloord

Met het Gezondheidscentrum Emmeloord in oprichting willen de samenwerkende partijen een goede basisvoorziening neerzetten van zorg en welzijn op een centrale plek voor de Noordoostpolder en Urk.

Een klankbordgroep adviseert bij de ontwikkeling van het gezondheidscentrum. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van alle 12 organisaties die in het nieuwe Gezondheidscentrum komen. Met de inbreng van de leden worden de wensen en behoeften van de toekomstige gebruikers goed meegenomen bij de realisatie van het bijzondere projectAtsje Hoekstra, lid van de klankbordgroep van het gezondheidscentrum: ‘Wij luisteren naar de plannen en geven terug wat er speelt in de samenleving. Waar behoefte aan is. Het belangrijkste is dat goede basiszorg op acceptabele afstand en te allen tijde beschikbaar is voor de inwoners van deze regio. We maken gebruik van innovaties en inzet van nieuwe (zorg)technologie. Daar letten wij onder andere op bij de invulling van het gezondheidscentrum.’

Een voorbeeld is dat behandeling en zorg die voorheen alleen in het ziekenhuis gegeven werd, ook steeds vaker thuis geleverd kan worden. Atsje Hoekstra: ‘Dat is voor veel mensen wel zo prettig. We horen dit ook terug uit onze achterban. Als je ziek bent en misschien minder mobiel, dan is het een uitkomst dat je in je eigen vertrouwde omgeving bepaalde intensieve behandelingen kan krijgen. Hier wordt dus zo veel mogelijk op ingezet.’

Het volledige bericht leest u hier.

Samenwerkingsagenda Gezondheid ‘WEL in Lelystad’

Onder de naam ‘WEL in Lelystad’ is vanuit het gezondheidsbeleid 2020-2024 de Samenwerkingsagenda Gezondheid in Lelystad ontstaan.

In deze Samenwerkingsagenda staan concrete afspraken hoe de samenwerking eruit ziet en welke activiteiten gezamenlijk opgepakt worden. ‘Want gezondheid, en vooral je vitaal voelen en goed in je vel zitten, is van groot belang. Voor ieder persoonlijk én voor Lelystad als geheel. Hier maken wij ons hard voor’, aldus wethouder Jack Schoone.

Op dit moment bestaat WEL in Lelystad uit de volgende organisaties: Flevolandse Patiëntenfederatie, Welzijn Lelystad, Sportbedrijf Lelystad, huisartsen vertegenwoordiging, GGD Flevoland, Icare, Woonzorg Flevoland, Coloriet, Gezonde wijkaanpak, JOGG-netwerk, Tactus, St. Jansdal en Gemeente Lelystad. Afhankelijk van de gestelde doelen worden ook andere partners betrokken, zoals scholen, die een belangrijke rol spelen in de Lelystadse aanpak Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst.

WEL in Lelystad is gekoppeld aan het provinciale programma WEL in Flevoland, waarbij de kracht van Positieve Gezondheid wordt gebruikt om gezondheid en gedrag van de Flevolanders centraal te stellen.

Meer informatie over het project ‘WEL in Lelystad’ vindt u hier.

Nationaal compliment voor Actiecomité Behoud Ziekenhuis

Tijdens de nationale complimentendag op 1 maart werd het Actiecomité Behoud Ziekenhuis Lelystad in het zonnetjes gezet door Elly van Wageningen, voormalig wethouder in Lelystad.

Het Actiecomité kreeg deze Award uitgereikt, omdat ‘het Actiecomité zich met daadkracht en enorme vasthoudendheid heeft ingezet voor het behoud van het ziekenhuis in Lelystad.’  Zie ook het bericht op Facebook.

De zorg en de Zorgtafel centraal bij Omroep Flevoland


De afgelopen weken schonk Omroep Flevoland weer aandacht aan de ontwikkelingen in de zorg in Flevoland en aan de Zorgtafel.

Frans van den Broek was 11 februari in de uitzending. De voorzitter van de Zorgtafel sprak over de rol van Zorgtafel Flevoland voor de versterking van de zorg in Flevoland en over Zorgtafel 2.0. De uitzending kunt u hier terugluisteren.

Jop Fackeldey, Gedeputeerde van de Provincie Flevoland over de Zorgtafel, sprak op 14 februari over de versterking van de zorg en preventie via onder ander positieve gezondheid vanuit WEL in Flevoland in de uitzending van ‘Over Flevoland Gesproken’.

Op 25 februari was gynaecoloog Jeroen van de Riet te gast bij omroep Flevoland. Jeroen sprak over het spreekuur gynaecologie van Antonius Zorggroep in ’t Dok op Urk. Die uitzending kunt u hier terugkijken.

Kwartiermakers bij de Flevolandse Patiëntenfederatie

De Flevolandse Patiëntenfederatie (FPF) heeft twee kwartiermakers aangesteld met het doel de contacten en samenwerking met cliëntenraden, patiëntenverenigingen en adviesraden sociaal domein in Flevoland te versterken.

De FPF wil via de twee kwartiermakers de belangenbehartiging vanuit het perspectief van de burger op gezamenlijke thema’s zoals ‘de juiste zorg op de juiste plek’ vergroten. Om de zorg ook in de toekomst op het hoge kwaliteitsniveau te houden is het stimuleren van samenhang en samenwerking op regionaal niveau noodzakelijk. Anders verdwaalt de patiënt in het woud aan aanbieders of krijgt juist helemaal niet de zorg, die hij of zij nodig heeft.

De FPF zet zich in voor versterking van de inspraak van burgers bij de organisatie en uitvoering van welzijn en zorg in Flevoland. Daarover gaat de FPF in gesprek met zorgverzekeraars, gemeenten, ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties en huisartsen.

De kwartiermakers konden worden aangetrokken dankzij een subsidie van ZonMw en de provincie Flevoland.


Na ziekenhuisopname door corona eerder naar huis


De Antonius Zorggroep biedt sinds half februari de mogelijkheid voor thuismonitoring van coronapatiënten. Daardoor kan een patiënt eerder naar huis vanuit het ziekenhuis in Emmeloord of Sneek en kan op een verantwoorde wijze in de vertrouwde omgeving verder herstellen. De patiënt wordt op afstand in de gaten gehouden en begeleid door de inzet van slimme meetapparatuur in combinatie met een draagbare sensor. Die registreert de gezondheidstoestand van de patiënt op afstand.

Telemonitoring


Na ontslag uit het ziekenhuis worden via telemonitoring de hartslag en ademhalingsfrequentie van de patiënt 24/7 bewaakt. Daarnaast ontvangen patiënten ook een zuurstofsaturatiemeter die via bluetooth aan een digitaal platform verbonden is. De metingen worden zonder tussenkomst van de patiënt, via dit platform, automatisch doorgestuurd naar verpleegkundigen van telemonitoringcentrum Zorgcentrale Noord. Zij houden in de gaten houden hoe het thuis met de patiënt gaat en nemen dagelijks telefonisch contact op met de patiënt om de metingen te bespreken en eventueel aanvullende vragen te stellen. Wijken de metingen af, dan wordt direct contact gezocht met de huisarts. Die bepaalt of en welke aanvullende behandeling moet plaatsvinden en overlegt indien nodig met de longarts in het ziekenhuis.

Samenwerking met de huisartsen


De Antonius Zorggroep doet dit project in samenwerking met huisartsen uit de regio Zuidwest-Friesland, de Noordoostpolder en Urk. Daarmee zorgt de thuismonitoring in het ziekenhuis voor vermindering van werkdruk én voor meer ruimte voor andere patiënten.

Sandra Timmermans, Lid Raad van Bestuur van de Antonius Zorggroep: “De thuismonitoring van COVID-19 patiënten past volledig binnen de visie van de Antonius Zorggroep: in het ziekenhuis als het moet, thuis als het kan. Wij zijn trots op deze bundeling van krachten van huisartsen en longartsen en op alle betrokkenen vanuit onze organisatie en de regio die deze samenwerking hebben mogelijk gemaakt.”

Voor vragen over thuismonitoring van COVID-19 patiënten kunt u terecht bij Els Reeuwijk, programmamanager Antonius Thuis, via e.reeuwijk@antoniuszorggroep.nl  of 06 – 17 866 586.


Webinar Telemonitoring op 11 maart

De Antonius Zorggroep organiseert op donderdag 11 maart een webinar over Telemonitoring.

Tijdens dit webinar krijgen professionals meer inzicht in wat telemonitoring is en waarvoor het momenteel wordt ingezet (bij corona en COPD), inclusief praktijkervaringen en demonstratie door Philips VitalHealth. Dit alles met een doorkijk naar toekomstige mogelijkheden en ontwikkelingen.

Aanmelden voor het webinar kan hier.

Animatiefilm St Jansdal over de strategie 2020-2025

St Jansdal heeft een animatiefilm gepubliceerd over haar strategie: ’St Jansdal zorgt samen’. In deze film vertelt St Jansdal over de plannen voor de komende vijf jaar, waarmee ze het verschil wil maken in de medische zorg voor alle 260.000 inwoners in zowel in Oostelijk Flevoland als op de Noordwest-Veluwe. De video kunt u hier zien.

Wilt u meer weten over deze activiteiten? Neemt u dan contact op via info@welinflevoland.nl of kijk op welinflevoland.nl.

Menu