Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland april

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland april

Voorwoord

Beste lezer,

We zijn heel trots! Als partners in de Zorgtafel zetten we met elkaar flinke stappen om te komen tot een toekomstbestendige inrichting van de zorg voor de inwoners van Flevoland.

logo Zorgtafel Flevoland

Eerst hebben we het ‘Gezamenlijk Regioperspectief, gezondheid en zorg in Flevoland’ opgesteld. En op basis daarvan is vervolgens de agenda voor Zorgtafel 2.0 samengesteld. Daarin zijn concrete doelstellingen voor vijf thema’s geformuleerd voor de periode maart 2021 tot maart 2022. Ook is het projectbureau van de Zorgtafel versterkt en uitgebreid.

Er vinden mooie inhoudelijke ontwikkelingen plaats, zoals het Gezondheidsplein Noordoostpolder/Urk. De gemeente Urk levert een actieve bijdrage aan deze ontwikkelingen. En ook in Lelystad wordt hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de zorg. Daar hebben de gemeente en ziekenhuis St Jansdal een intentieovereenkomst getekend voor de herontwikkeling van het ziekenhuisterrein in Lelystad.

U leest meer over deze mooie ontwikkelingen in deze nieuwsupdate.
Ik wens u veel leesplezier!

Frans van den Broek d’Obrenan
voorzitter Zorgtafel Flevoland

Gezamenlijk Regioperspectief gepubliceerd

De transities in de zorg vragen om gezamenlijke oplossingen over verschillende domeinen heen. Voorbeelden hiervan zijn de beweging van de juiste zorg op de juiste plek, de toenemende druk op zorgpersoneel en het belang van inzet op gezondheid en preventie van ziekte.

Om deze transities te realiseren hebben de netwerkpartners van Zorgtafel Flevoland als gemeenschappelijk doel om samen te werken aan de inhoudelijke opgaven op het gebied van gezondheid en zorg in Flevoland. Zij willen het zorglandschap toekomstbestendig en duurzaam inrichten voor de inwoners van Flevoland.

Een werkgroep heeft het ‘Gezamenlijk Regioperspectief, Gezondheid en zorg in Flevoland’ opgesteld, dankzij bundeling van beschikbare data, kennis en expertise. Het regioperspectief toont een gezamenlijk beeld van de opgaven op het gebied van gezondheid en zorg (wat moet er gebeuren?). Daarnaast zijn er gedeelde ambities geformuleerd (waar gaan we aan werken?).

Belangrijke uitgangspunten zijn onder andere de afstemming van de zorgvraag en het -aanbod, de toegankelijkheid van zorg, impact van landelijke en lokale ontwikkelingen (zoals de toename van chronisch zieken door demografie of de druk op de huisartsenzorg) en de betaalbaarheid van de zorg.

Dankzij de krachtige samenwerking van de werkgroep biedt het regioperspectief een gedragen kwantitatief en kwalitatief beeld van de gezamenlijke opgaven op het gebied van gezondheid en zorg in Flevoland. Het regioperspectief biedt een denkrichting waarop de partners jaarlijks concrete doelstellingen kunnen formuleren om samen het hoofd te bieden aan domein overstijgende vraagstukken.

Het Regioperspectief is hier gepubliceerd. Daar vindt u ook een handige samenvatting.

Gezamenlijke agenda Zorgtafel 2.0

Vanuit het ‘Gezamenlijk Regioperspectief, Gezondheid en zorg in Flevoland’ hebben de partners van de Zorgtafel de agenda voor domeinoverstijgende vraagstukken opgesteld. Daarin zijn concrete doelstellingen voor de volgende vijf thema’s geformuleerd voor de periode maart 2021 tot maart 2022:

Het werken aan die doelstellingen zal zichtbare resultaten voor de inwoners van Flevoland opleveren.

De agenda van de Zorgtafel vindt u hier.

Gezamenlijke agenda Zorgtafel 2.0

Projectbureau Zorgtafel uitgebreid

Sinds maart 2021 is het projectbureau van de Zorgtafel Flevoland uitgebreid met twee nieuwe projectmanagers. Naast Susan van Meer (Zilveren Kruis) zijn Carola Meulenbroek en Mayke Meuwese (beide Provincie Flevoland) aangesteld als projectmanagers.

Samen met de onafhankelijk voorzitter Frans van den Broek d’Obrenan heeft het projectbureau de taak om het proces van de Zorgtafel te begeleiden. Zo is onder andere het regioperspectief uitgewerkt naar een gezamenlijke agenda voor Zorgtafel 2.0 (zie het artikel hierboven).

Susan van Meer          Mayke Meuwese          Carola Meulenbroek

Susan van Meer             Mayke Meuwese           Carola Meulenbroek

Urk zoekt verbindingen voor de zorgtransformatie

De gemeente Urk is actief betrokken bij de inrichting van het zorglandschap in Noord-Flevoland. Dat komt mede door de unieke bevolkingspiramide en excentrische ligging van Urk.

Wethouder Freek Brouwer: ‘Het positieve van de moeilijke periode na het wegvallen van het ziekenhuis in Lelystad is dat ketenpartners zich aan elkaar gingen verbinden. We gingen samen op zoek naar nieuwe mogelijkheden” aldus de wethouder. “En daar plukken we als regio steeds vaker de vruchten van.” Hij wijst daarbij op de ontwikkelingen van het Gezondheidsplein Noordoostpolder/Urk. “Uniek, bijzonder en met een duidelijke meerwaarde voor de regio, waarbij nieuwe verbindingen gevonden worden.” Zo stemt het de wethouder ook tot tevredenheid dat er afspraken zijn gemaakt over de inzet van de huisartsenpost, maar ook over de spreekuren op Urk van artsen van Antonius Ziekenhuis.

Uitdagingen

“We staan met elkaar voor grote uitdagingen. De verbinding met het Sociaal Domein, de opgestelde regiovisie voor Noordelijk Flevoland, de gesprekken met de zorgverzekeraar en het onlangs op de Zorgtafel gepresenteerde regioperspectief. Aandacht voor preventie, gezonde leefstijl, woon-/zorg en e-health zijn daarbij volgens hem belangrijke prioriteiten.

De gemeente is blij dat de Adviesraad Sociaal Domein Urk betrokken is bij de klankbordgroep van het gezondheidsplein. Toch ziet ze graag dat ook anderen die betrokkenheid tonen. “Samen de schouders eronder zetten zodat er iets moois ontstaat voor de regio. Ook als gemeente willen we nog meer onze betrokkenheid tonen.”

Integraliteit domeinen belangrijk

Hoewel het steeds moeilijker wordt, lukt het de gemeente Urk om het Sociaal Domein budgettair onder controle te houden. Volgens hem ligt het succes van de beheersing vooral in de ontschotting van de budgetten, het lef om dingen anders te doen, een stevig voorveld (huisartsen, en professionals in wijkteams en Centra voor Jeugd en Gezin) en de integraliteit in het beleid. En juist dat laatste is volgens hem belangrijk om verbindingen te leggen en transformatie op gang te brengen. “Uiteindelijk draait het om het leveren van de juiste zorg, waarbij de vraag steeds in een bredere context bezien moet worden.”

Nieuwe insteek van beleid

Een belangrijk instrument in het beleid op Urk is het IJslands Preventiemodel. Onder de naam Durf! draait Urk samen met vijf andere gemeenten in Nederland een pilot. Ze worden daarin ondersteund door het Trimbos-instituut en Nederlands Jeugd Instituut. “We hebben daarbij de ouderbetrokkenheid, zinvolle vrijetijdsbesteding en handhaving als prioriteit benoemd”, vertelt de wethouder. En met de introductie van het resultaatgericht werken in het Sociaal Domein hoopt de gemeente Urk nog meer zicht te krijgen op de zorgvraag. “Al met al enorme uitdagingen die we alleen samen vorm kunnen geven.”

Specialistische apotheek in nieuw gezondheidscentrum

Spoedapotheek Emmeloord breidt in het nieuwe gezondheidscentrum in Emmeloord haar diensten uit en transformeert naar een Apotheek Service Punt (ASP). Daardoor kan de apotheek ook overdag specialistische medicatie direct leveren aan patiënten.

Apotheker Van de Vegte: “In het ASP kunnen we zorg aanbieden die onder het ziekenhuis valt. We willen met ons ASP een brug vormen tussen het ziekenhuis en de apothekers in de regio.”

Uitbreiding

In de huidige situatie is het ASP in Sneek verantwoordelijk en daarmee aanspreekpunt voor bepaalde specialistische medicatie. “Denk hierbij aan middelen tegen reuma, bepaalde eczeemsoorten, maar ook IVF-medicatie. Daarvoor kunnen patiënten straks gewoon in de polder terecht”, aldus apotheker Van de Vegte. “Dat is natuurlijk een stap voorwaarts qua gemak. Als iemand bijvoorbeeld na een bezoek aan de reumatoloog in het gezondheidscentrum medicijnen dient te krijgen, die onder de verantwoordelijkheid van het Antoniusziekenhuis vallen, dan kan hij of zij gewoon terecht bij het Apotheek Service Punt. Onze apothekersassistenten kunnen de uitleg verschaffen en de patiënt kan zijn of haar medicatie meteen meenemen. Ideaal!’’ Maar ook een patiënt met een ernstige ooginfectie kan direct de juiste oogdruppels meekrijgen. De eigen apotheek kan die vrijwel nooit op voorraad hebben omdat het weinig voorkomt. Het ASP zal dit soort middelen wel op voorraad hebben. Dat vergroot de kwaliteit van zorg.

Het ASP vervangt de gangbare apotheek niet, omdat het servicepunt geen ‘gewone’ medicatie verstrekt, maar is puur gericht op specialistische medicijnen. Op dit moment kunnen patiënten ook bepaalde specialistische medicatie ophalen in de normale apotheek, maar dan verloopt de afstemming met het ziekenhuis, inzake bijvoorbeeld leveringen, niet altijd even soepel en gaat er tijd overheen door het transport uit Sneek. Het ASP in Sneek is namelijk aanspreekpunt en de normale apotheek moet vaak de patiënt door verwijzen naar hen. Straks kan het ASP in Emmeloord zelf de leveringen gaan regelen. Voor Van de Vegte een echte meerwaarde: “We kunnen zo veel meer service verlenen aan patiënten. Daarnaast leveren we alle avonden en in het weekend gewoon de diensten van de spoedapotheek.”

Alles onder één dak

Het ASP zit straks samen met de spoedpost, de huisartsenpost en het Medisch Technisch Handelen-team van ZONL in het gezondheidscentrum. Alle partijen in de spoedzorg zitten daardoor dicht bij elkaar en dat levert echt voordelen op voor de inwoners van Noordelijk Flevoland.

Nieuwbouw ziekenhuis St Jansdal in Lelystad

De gemeente Lelystad en ziekenhuis St Jansdal hebben een intentieovereenkomst getekend voor de herontwikkeling van het ziekenhuisterrein in Lelystad.

Hiermee benadrukken gemeente Lelystad en ziekenhuis St Jansdal dat zij de ziekenhuisfunctie, aangevuld met andere zorgaanbieders, op deze locatie willen behouden. “We zijn heel blij dat we een goed ziekenhuis voor onze stad kunnen behouden en waar inwoners voor 80% van de zorg terecht kunnen”, aldus wethouder Jack Schoone.

De locatie ligt in het hart van Lelystad en is daarmee voor een ieder goed bereikbaar. Het gebied ontwikkelen met méér dan alleen een ziekenhuis zal de zorgverlening van Lelystad versterken.

Beide partijen zien veel kansen voor een kwalitatieve en hoogwaardige ontwikkeling van het ziekenhuisgebied rond de Ziekenhuisweg 100, de locatie van het huidige ziekenhuis. De kansen, wensen en mogelijkheden voor invulling van het ziekenhuisgebied zullen samen verder worden verkend. Dit ter voorbereiding op een vast te stellen programmering en ontwikkelplan voor het ziekenhuis, de aanvullende functies, de verkeersstromen en omringende gebied.

Het volledige bericht leest u hier.

De zorg centraal bij Omroep Flevoland

Afgelopen periode schonk Omroep Flevoland weer aandacht aan de ontwikkelingen in de zorg in Flevoland en aan de Zorgtafel.

Tijdens de uitzending van 8 april was Ilse Rouwendal, reumatoloog in het St Jansdal ziekenhuis te gast. Reumatologen houden zich bezig met diagnosticeren en behandelen van aandoeningen die pijn in het bewegingsapparaat veroorzaken. Dat wil zeggen op de botten, gewrichten, gewrichtskapsels, pezen of spieren.
De uitzending van 8 april kunt u hier terugkijken.

Ineke Moerman van GGD Flevoland en programmamanager WEL in Flevoland was op 22 april in de uitzending. Zij gaf aan waarom het voor zorgprofessionals belangrijk is om aandacht te hebben voor laaggeletterdheid.
De uitzending van 22 april kunt u hier terugkijken.

Donderdag 6 mei was Marjan Bel van Woonzorg Flevoland in de uitzending. Het beleid van de overheid is erop gericht om oudere mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Daarom wordt er een steeds groter beroep gedaan op mantelzorgers. Marjan vertelde hoe Woonzorg Flevoland cliënten met dementie en hun mantelzorgers ondersteunt.
De uitzending van 6 mei kunt u hier terugkijken.

Inspiratiesessie WEL ‘Op naar veerkrachtige inwoners? Echt wel!’

De coronacrisis maakt ons meer bewust van onze leefstijl en gedrag. Een gezonde leefstijl is nu meer dan ooit noodzakelijk. Daarom stelt het kabinet 200 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen om het sociale en mentale welzijn en de leefstijl te verbeteren.

Is uw gemeente ook op zoek naar het integraal en duurzaam inzetten van initiatieven om deze uitdaging aan te gaan? Wilt u meer interdisciplinaire samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen, zoals kunst en cultuur, sport en bewegen of natuur? WEL in Flevoland biedt beleidsambtenaren op donderdag 20 mei 2021 van 15.30 uur tot 16.45 uur de inspiratiesessie ‘Op naar veerkrachtige inwoners? Echt wel!’ met het gedachtegoed van Positieve Gezondheid als uitgangspunt. Centraal staan initiatieven die het welzijn van inwoners in Flevoland bevorderen.

Aanmelden voor deze inspiratiesessie kan via info@welinflevoland.nl.

Menu